Polityka prywatności i regulamin

 1. Warunki ogólne
  • Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.immaterium.pl, dalej nazywany Sklepem, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu,
  • Zakupy w Sklepie oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu
  • Właścicielem Sklepu jest KR – craft Kamil Krakowiak prowadzący działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki pod następującymi numerami:
   NIP: 6351853004
   REGON: 385103204
   5. Adres do korespondencji:
   KR – craft Kamil Krakowiak
   ul. Waryńskiego 28/11
   43-190, Mikołów
   Telefon: +48 515 341 737
   e-mail: sklep@immaterium.pl
 2. Procedura składania i realizacji zamówień
  • W celu dokonania zakupu towarów niezbędne będzie założenie w Sklepie konta użytkownika lub wypełnienie formularza zamówień (kupno bez rejestracji),
  • Osoba, która dokona rejestracji lub użyje formularza zamówień, dalej nazywana Kupującym, zobowiązana jest do prawidłowego wypełnienia danych teleadresowych wraz z podaniem poprawnego, istniejącego adresu e-mail i numeru telefonu,
  • Zamówienia dokonane przez Kupującego z nieprawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi (nr telefonu lub e-mail) uniemożliwiającymi kontakt nie będą realizowane,
  • Zamówienia można składać całą dobę,
  • Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienia złożone po godzinie 10:00 będą realizowane następnego dnia roboczego,
  • Czas realizacji zamówienia wynosi do trzech dni roboczych od chwili opłacenia zamówienia,
  • W przypadku produktów z przedsprzedaży czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia premiery,
  • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Kupującego,
  • Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości i kontaktu z Kupującym w celu ich potwierdzenia,
  • Ceny towarów w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w walucie PLN (złotych polskich),
  • Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. W celu otrzymania faktury VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP,
  • Paragony wysyłane są w paczkach razem z zamówieniem,
  • Podając dane do faktury VAT Kupujący domyślnie wyraża zgodę na wysłanie jej na adres e-mail użyty przez Kupującego do złożenia zamówienia.
 3. Płatność
  • Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Nie tyczy się to zamówień realizowanych za pobraniem oraz takich, których realizacja jest odroczona przez Sklep. Dla zamówień o statusie informującym o odroczonej dostawie (np. Preorder) termin 7 dni rozpoczyna się od momentu, gdy wszystkie artykuły z zamówienia znajdą się na stanie magazynowym sklepu,
  • Jeżeli w zamówieniu Kupującego znajdują się produkty dostępne na stanie oraz z odroczoną dostawą, Sklep na życzenie Kupującego może rozdzielić produkty na dwa osobne zamówienia, a wynikające z tego dodatkowe koszty przesyłki pokrywa Kupujący,
  • Podmiotami świadczącym obsługę płatności online, na podstawie odrębnych umów są: Przelewy24,
  • Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
   • Karty płatnicze: Visa; Visa Electron; MasterCard; MasterCard Electronic; Maestro
   • P24 Now
   • BLIK
   • Przelewy Online
   • Pobranie
   • Przelew na konto
  • Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w przypadku braku płatności w ciągu 7 dni lub w terminie wcześniej uzgodnionym przez Kupującego ze Sklepem.
  • Jeżeli wystąpi konieczność zwrotu płatności za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, środki mogą zostać zwrócone przez sprzedającego na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.
 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  • Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez:
   • Newsletter,
   • Formularz kontaktowy,
   • Konto sklepu internetowego,
  • Sklep świadczy także usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  • Sklep świadczy usługi na rzecz Kupującego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeżeli taka została złożona i przyjęta przez Kupującego. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu,
  • Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych sklepu internetowego immaterium.pl treści:
   • powodujących zachwiania pracy lub przeciążenie systemów Sklepu lub innych podmiotów biorących udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   • naruszających dobra osób trzecich,
   • naruszających normy społeczne,
   • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Kupujący ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności sklepu w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub z powodu innych zdarzeń losowych,
  • Sklep zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla użytkowników strony internetowej, uprzednio informując o tym na stronie internetowej, poprzez social media i Newsletter,
  • Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Sklep oraz do informacji, których wymóg dostarczania wynika z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sklep będzie realizować poprzez stronę internetową i/lub poprzez Newsletter,
  • Wymaganiem technicznym niezbędnym do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu jest stabilny dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej.
 6. Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)
  • Administratorem danych osobowych Kupującego jest KR – craft Kamil Krakowiak, ul. Waryńskiego 28/11, 43-190, Mikołów NIP: 6351853004, e-mail: sklep@immaterium.pl
  • Administrator, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Kupujących przekazywane podczas procesów rejestracji w Sklepie: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub siedziba firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu,
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • Przetwarzanie danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym Newslettera),
  • Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia,
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, na które Kupujący wyraził zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Kupującego zgody,
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
  • Kupujący w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych można zgłaszać mailowo na adres Administratora,
  • Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Kupującego,
  • Kupującym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby firmy KR – craft Kamil Krakowiak lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 7. Inne postanowienia
  • W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).trzy